Risico’s van lang zitten
Lang zitten is een risico factor voor vroegtijdig overlijden. Zo wordt lang zitten in verband gebracht met:
  • type 2 diabetes
  • hart- & vaatziekten
Er zijn ook aanwijzingen die lang zitten in verband brengen met:
  • depressie
  • sommige vormen van kanker
  • klachten aan het bewegingsapparaat
Kosten en contact
Voor meer informatie over het ReSeth lifestyle programma kunt u vrijblijvend een mailtje sturen naar info@reseth.nl of bellen via 058 741 0009.

In Nederland zitten 3,4 miljoen werknemers meer dan vier uur per dag op het werk (TNO, 2015).
Gemiddeld brengt de Nederlandse werknemer zeven uur per werkdag zittend door. Onafhankelijk van de
mate van lichamelijke activiteit, is lang zitten een risicofactor voor onder andere vroegtijdig overlijden.Er komt steeds meer wetenschappelijk bewijs over de gezondheidsrisico’s van sedentair gedrag. Er wordt van sedentair gedrag gesproken wanneer er activiteiten uitgevoerd worden die weinig energie vragen, zoals het werken achter een beeldscherm.

Waarom een speciaal lifestyle programma

Steeds vaker zijn werkgevers (en werknemers) in Nederland zich bewust van het belang van gezondheidsbevordering op de werkplek. Veel werkgevers geven aan ‘iets te willen’ met sport en bewegen op de werkvloer. Veelal is dat ingegeven vanuit een bedrijfsmatig perspectief (kostenbesparing, imagobuilding, veiligheid, beheersing ziekteverzuim of cultuurperspectief) en opgehangen aan een breder thema (duurzaam inzetbaarheid, het nieuwe werken of gezondheidsbevordering). Werkgevers geven aan op zoek te zijn naar praktisch toepasbare kennis over sporten bewegen.

Gezien de beperkte beschikbare praktische kennis over dit onderwerp en de vraag vanuit werkgevers heeft ReSeth een lifestyle programma ontwikkeld. In dit lifestyle programma wordt gefocust op kennisontwikkeling over gezond werken bij werknemers. Gezond werken wordt door ReSeth gedefinieerd als een manier van werken die de fysieke en mentale gezondheid van werknemers bevordert, door zittend werk regelmatig af te wisselen met beweegmomenten.

Doel van het lifestyle programma

Het doel van het ReSeth lifestyle programma is het bevorderen van de fysieke en mentale gezondheid van medewerkers binnen een organisatie. Dit zorgt er uiteindelijk voor dat medewerkers duurzamer inzetbaar zullen zijn.

Dit wordt gerealiseerd door middel van een organisatiescan waarbij de fysieke en mentale gesteldheid van medewerkers in een organisatie in kaart wordt gebracht. Op basis van de organisatiescan wordt advies gegeven hoe de fysieke en mentale gesteldheid van de medewerkers verbeterd kan worden. Dit gebeurt op individueel- en organisatieniveau. Bij dit advies hoort een gericht actieplan. ReSeth verzorgt ook de begeleiding van de implementatie van dit actieplan.

Voor welke organisaties is het lifestyle programma geschikt

Het ReSeth lifestyle programma richt zich op organisaties met minstens twee medewerkers. Wanneer er gebruik wordt gemaakt van de ESF subsidie, start het programma van maximaal 12 maanden wanneer de verleningsbeschikking vanuit het Agentschap SZW binnen is. Het programma richt zich op een organisatiescan, het leveren van een advies op basis van deze organisatiescan en tot slot het begeleiden van de implementatie van het gegeven advies.

Randvoorwaarden voor succes

Om het programma succesvol te laten verlopen en om in aanmerking te komen voor de ESF subsidie dienen medewerkers te worden betrokken bij het project. Bij een organisatie met minder dan 50 werknemers kan dit door het betrekken van de PVT (personeelsvertegenwoordiging) en bij een bedrijf groter dan 50 werknemers door het betrekken van de OR.

Naast het betrekken van de medewerkers is het voor het laten slagen van het programma ook van belang dat medewerkers in de gelegenheid worden gesteld om deel te nemen aan het ReSeth lifestyle programma. Bij het aangaan van het programma worden hier nadere afspraken over gemaakt.

De organisatie die gebruik wil maken van het ReSeth lifestyle programma i.c.m. de ESF subsidie dient bereid te zijn om minimaal EUR 6.000,- te investeren in het project.

Inhoud van het ReSeth lifestyle programma

Het ReSeth lifestyle programma bestaat in de basis uit verschillende elementen:

  • Bewustwording (vragenlijst, fysieke test, intakegesprek)
  • Informatievoorziening (informatie over voeding en beweging volgens de ReSeth richtlijnen)
  • Organisatiescan inclusief een advies (een rapport waarin alle informatie wordt geanalyseerd. Vervolgens wordt een helder, praktisch advies op maat gegeven)
  • Het begeleiden van de uitvoering van het advies (door middel van persoonlijke en gezamenlijke actieplannen).

Samen met u wordt besproken wat de situatie en de behoefte is. Dit betekent dat er voor iedere organisatie, binnen ieder element maatwerk wordt geleverd.

Meer informatie

Voor meer informatie over het ReSeth lifestyle programma kunt u vrijblijvend een mailtje sturen naar info@reseth.nl

Share via
Send this to a friend